کاربر میهمان [ ورود , عضویت ]    چهار شنبه 05 آبان 1395  
انيميشن هاي کمک آموزشي 
جستجو
عنوان : موضوع :
                   
  
گلوكز در آب477گلوكز در آب13870124زیست شناسیglucose.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی
شارندگى غشا476شارندگى غشا13870124زیست شناسیmembrane_fluidity.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی
پروتين475پروتين13870124زیست شناسیhydrophobic_force.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی
ساختار پروتين474ساختار پروتين13870124زیست شناسیprotein_structure.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی
پيوند هيدروژن ميان مولکولهای آب473پيوند هيدروژن ميان مولکولهای آب13870124زیست شناسیwater.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی
محلول تامپون-اسيد ضعيف472محلول تامپون-اسيد ضعيف13870124زیست شناسیweakacid.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی
عملکرد آدنین تری فسفات سنتتاز۲505عملکرد آدنین تری فسفات سنتتاز۲13870120زیست شناسی پیش دانشگاهی1atpsyn2.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی1
عملکرد آدنین تری فسفات سنتتاز۱504عملکرد آدنین تری فسفات سنتتاز۱13870120زیست شناسی پیش دانشگاهی1atpase.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی1
نحوه عملکرد پیام آور۲503نحوه عملکرد پیام آور۲13870120زیست شناسی پیش دانشگاهی22nd_messenger.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی2
نحوه انتقال الکترون در فتوسنتز502نحوه انتقال الکترون در فتوسنتز13870120زیست شناسی پیش دانشگاهی2photosynthesis.swfتخصصی علوم تجربی زیست شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی2
کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت نوين ديدگاه نرم افزار مي باشد